Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Kindercoachpraktijk You en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

 

Bedrijfsomschrijving

Kindercoachpraktijk You biedt coaching aan voor kinderen en ouders. Kindercoachpraktijk You is opgericht door Sandra Meijboom en is gevestigd aan Maria Kleine Gartmanstraat 80, 3207 VL Spijkenisse. Kindercoachpraktijk You is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71416501

 Definities

  • Opdrachtnemer: Kindercoachpraktijk You.
  • Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt
  • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen    opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Uitvoering van de overeenkomst.

  • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

Tarieven & Betalingsvoorwaarden

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. De actuele tarieven staan vermeld op de website van Kindercoachpraktijk You of na te vragen bij de kindercoach. Kindercoachpraktijk You behoudt het recht de prijzen tussentijds aan te passen. De prijzen mogen echter niet gedurende een traject worden aangepast. U betaald dus het tarief dat vooraf is afgesproken. 
Kort telefonisch overleg is gratis. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden.
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van opdrachtnemer is BTW verschuldigd.
Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt te worden.
Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

Afmelding

Het kan natuurlijk gebeuren dat een afspraak om wat voor reden dan ook niet kan doorgaan. Deze dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch te worden afgezegd, de gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 60 euro. Bij ziekte is overleg mogelijk.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Aansprakelijkheid.

Kindercoaching is geen vervanging voor een medische behandeling.
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.

Meldingsplicht

Wanneer opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er sprake is van kindermishandeling, kindermisbruik of huiselijk geweld, zal opdrachtnemer in gesprek gaan met de opdrachtgever. Wanneer dit niet mogelijk is, is opdrachtnemer genoodzaakt dit te melden bij het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
Het doel is om gezamenlijk te komen tot een oplossing / overeenstemming. Mocht het desondanks toch niet lukken deze klacht samen op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van Adiona.

Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die tijdens de coachingsessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.